Повишаване на енергийната ефективност

Проект: №BG16RFOP002-3.001-0764-C01
„Повишаване на енергийната ефективност на предприятие Сира ООД”

Обща цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността и постигане на устойчив растеж на предприятие „Сира” ООД.
Специфични цели на проекта, които ще бъдат постигнати чрез предвидените в проекта дейности за придобиване на ново производствено и друго оборудване и изпълнение на услуги, и които ще доведат до постигане на общата проектна цел, са:
повишаване на енергийната ефективност и ресурсна ефикасност на производството и намаляване на производствените разходи.
Кратко описание: изпълнението на настоящия проект ще посрещне идентифицираната от ръководството на „Сира” ООД потребност предприятието да повиши енергийната ефективност и ресурсна ефикасност на производството и същевременно да намали производствените си разходи. Проектът включва дейности за придобиване на ново производствено и друго оборудване, представляващо първоначални инвестиции в материални активи, в съответствие с препоръчаните 4 мерки за енергийна ефективност в одитния доклад, одобрен от АУЕР, както и дейности за разработване, внедряване и сертифициране на система за управление по стандарт ISO 50001.
Очаквани резултати от реализирането на проекта: повишаване на енергийната ефективност (ESR) общо: 41,33 %; годишни спестявания на енергия от препоръчания пакет мерки: 123163 kWh/год; повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност на производството; принос за опазване на околната среда.
Потребности от реализиране на проекта: в резултат от проекта и залегналото в него обновление и усъвършенстване на технологиите, се очаква постигане на по-ресурсно ефективни и по-екологосъобразни производствени процеси, повишаване на енергийната ефективност и засилване на конкурентоспособността на предприятието чрез постигане на по-ниски производствени разходи и намалена зависимост от доставките на първични производствени суровини. С изпълнение на проекта директно ще бъде допринесено за постигане целта на настоящата процедура: предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

Бенефициент: “СИРА” ООД
 
Обща стойност: 348 640,00 лв., от които 203 377,80 лв. европейско и 35 890,20 лв. национално съфинансиране.

Начало: 15.11.2017 г.
Край: 15.01.2019 г.